PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ

GDPR - CADservis, s.r.o.

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen "GDPR")

Správce osobních údajů

Společnost CADservis, s.r.o. (dále jen CADservis), Mlýnská 639/18, 747 28 Štěpánkovice je od 30.7.2007 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 30215, (dále jen "správce") Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Správce nemá povinnost ustanovit pověřence pro ochranu osobních údajů.

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

Zdroje osobních údajů

- přímo od subjektů údajů (registrace a nákupy, e-maily, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu/veletrhu, sociální sítě, vizitky aj.)

- Obchodní zastoupení, které mají s CADservis, s.r.o. smlouvu.

- veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

- adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje - např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)

- popisné údaje (např. bankovní spojení)

- další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

- údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.)

Kategorie subjektů údajů

- zákazník správce

- zaměstnanec správce

- dopravce

- dodavatel služby

- jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci

- uchazeč o zaměstnání

Kategorie příjemců osobních údajů

- zpracovatel

- státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

- zákazníci (klienti) správce

- zaměstnanci a členové správce

- dodavatelé služeb

- jiné osoby, které jsou ve smluvním vztahu ke správci

- uchazeči o zaměstnání

- smluvní partneři zajišťující výběrová řízení na volná pracovní místa

- finanční ústavy

- příp. další příjemci - dle souhlasu uděleného ze strany subjektu údajů (např. předání osob. údajů do zahraničí - státy EU)

Účel zpracování osobních údajů

- účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů

- jednání o smluvním vztahu

- plnění smlouvy

- ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)

- archivnictví vedené na základě zákona

- výběrová řízení na volná pracovní místa

- plnění zákonných povinností ze strany správce

- ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

- zajišťování podpory prodeje zboží včetně marketingových způsobů

- ochrana majetku, bezpečnost a ochrany zdraví při práci, požární ochrana

- nabízení obchodu nebo služeb

- pozvánky na kurzy a školení

- informace o aktuálních novinkách

- vytváření interních databází, analýz, prognóz a statistik

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad 2 pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

- subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,

- zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,

- zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, pracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, V tomto případě je třeba bez zbytečného odkladu získat jeho souhlas. Pokud souhlas není dán, musí správce ukončit zpracování a údaje zlikvidovat,

- zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,

- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

- pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby; takové zpracování osobních údajů však nesmí být v rozporu s právem subjektu údajů na ochranu jeho soukromého a osobního života,

- jestliže provádí zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce

- jedná-li se o zpracování výlučně pro účely archivnictví podle zvláštního zákona.

Práva subjektů údajů

- subjekt údajů má právo na informace o zpracování osobních údajů,

- právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají,

- právo na výmaz ("právo být zapomenut"), pokud již osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 Nařízení; osobní údaje byly zpracovány protiprávně; osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 Nařízení.

- právo na omezené zpracování

- právo na přenositelnost údajů

- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení včetně profilování založeného na těchto ustanoveních.

- právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

Právo odvolat souhlas

V případě, že je zpracování osobních údajů prováděno na základě souhlasu uděleného subjektem údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení, je subjekt údajů oprávněn souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas lze odvolat písemným prohlášením doručeným na adresu správce nebo zasláním e-mailu na adresu asistentka@cadservis.com (předmět e-mailu "Odvolání souhlasu").

Právo podat stížnost u dozorového orgánu

Dozorovým orgánem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Informaci o tom, jaké osobní údaje o konkrétním subjektu údajů správce zpracovává, si

může subjekt údajů vyžádat písemně na adrese sídla správce nebo elektronicky na emailové adrese asistentka@cadservis.com.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CADservis odpovídá za pečlivé nakládání s osobními údaji poskytnutými zákazníky nebo získanými z objednávek zákazníků nebo z jejich návštěv internetových stránek a dále za ochranu těchto osobních údajů. Právnickou osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů dle českého zákona o ochraně údajů je společnost CADservis.

Osobní údaje budou používány pro účely zpracování objednávek, pro marketingové účely, pro účely zkvalitňování služeb a především k tomu, aby společnost CADservis mohla plnit své závazky vůči zákazníkům. Tyto údaje budou používány například ke kontaktování zákazníků v případě prodlení nebo problémů s dodávkou služeb a zboží.

CADservis používá osobní údaje pouze v rámci své uzavřené obchodní skupiny. CADservis nikdy neprodává, nevyměňuje ani neposkytuje žádné osobní údaje třetím stranám k jakýmkoli jiným účelům než k marketingu společnosti CADservis. Osobní údaje mohou být zasílány pečlivě vybraným třetím stranám pouze za účelem plnění závazků společnosti CADservis vůči zákazníkům. CADservis může například poskytnout adresy přepravním společnostem v souvislosti se zasíláním objednávek zákazníkům.

Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu potřebnou k tomu, aby společnost CADservis mohla poskytnout své služby vyžadované příslušným zákazníkem, po dobu trvání vztahu mezi zákazníkem a společností nebo po dobu povolenou zákonem.

Zákazník má právo vědět, jaké osobní údaje o něm společnost CADservis uchovává. Pokud jsou tyto údaje nesprávné, neúplné nebo irelevantní, je zákazník oprávněn požadovat jejich opravu nebo vymazání.

Zákazník může kdykoli odvolat svůj souhlas se zasíláním obchodních či jiných sdělení za účelem přímého marketingu. V takovém případě žádáme zákazníky, aby se obrátili na vedení společnosti CADservis na adrese asistentka@cadservis.com.